Alueviesti 3/2013, 23.9.2013

Tässä numerossa:

 1. Ensimmäinen askel jäsenmäärän kasvuun on otettu
 2. Uusia lippukuntia perustetaan hyvällä tahdilla
 3. Lippukunnan perustamisen tukeminen
 4. Alueohjaajan pestikuvaus ja tehtävät on päivitetty
  Alueohjaajan pestikuvaus
  Alueohjaamisen mittarit ja alueohjaajan tehtävät
 5. Alueohjaajille koulutusta
 6. Tietotuotteet aluetyön tukena
 7. Alueohjaajille tukea myös netissä
 8. Aluevaliokunta ehdotetaan muutettavaksi laajennetuksi valiokunnaksi
 9. Sisukoordinaatioryhmän kokoonpano ja kokous
 10. Alueviesti blogiin ja Alvin Facebook-sivu ryhmäksi

 1. ENSIMMÄINEN ASKEL JÄSENMÄÄRÄN KASVUUN ON OTETTU

Suomen Partiolaisten maksaneiden jäsenten määrä kasvoi viime vuonna. Valtakunnallisesti jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä kasvoi 1,8 prosenttia. Ensimmäiset askeleet kasvuun on siis otettu. Maksaneita jäseniä on kuitenkin yhä edelleen vähemmän kuin vuonna 2011, joten paljon työtä on vielä tehtävänä.

Suurinta kasvu on viime vuonna ollut Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa ja Uudellamaalla. PäPassa maksaneiden jäsenten määrä on on ollut huikea: lähes 8%. PäPan kasvun mahdollistaneet toimet analysoidaan tarkasti opinnäytetyönä SP:ssä yhteistyönä PäPan kanssa ja oppi parhaista toimintatavoista pyritään jakamaan valtakunnallisesti.2. UUSIA LIPPUKUNTIA PERUSTETAAN HYVÄLLÄ VAUHDILLA 

Mikä on yksi tärkeimmistä aluetyön perustehtävistä? Uusien lippukuntien perustaminen ja hiipuvien lippukuntien elvyttäminen. Uusia lippukuntia syntyy nyt kuin sieniä sateella! Syksyllä toimintansa aloittivat KotaPartio (Kymi), Sataman Kalapartio (PäPa), Helsingin Merilokit – Helsinki Seagulls (PäPa) ja lippukunta Herttoniemessä (PäPa). Toiminta on elvytetty Sääksmäen nuotiopojissa (Häme) ja Haapaveden Salopartiossa (PP). Mahtavaa!

Nämäkään lippukunnat eivät synny itsestään, vaan taustalla on paljon toimijoita ja tekijöitä puhaltamassa samaan hiileen. Tarvitaan osaamista ja asennetta, vähän vaivannäköä ja halua. Kiitos aktiivisille partiolaisille ja piirin toimijoille! Toivotaan, että tahti jatkuu hyvänä tästä eteenpäinkin.3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMISEN TUKEMINEN

Lippukuntien perustamisprosessi piirin ja SP:n toimihenkilötuen näkökulmasta tarkistetaan lähikuukausina, jotta uusien lippukuntien perustaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Voimassa olevat tukimateriaalit löytyvät osoitteesta http://toiminta.partio.fi/lippukunta/lippukunnan-perustaminen

SP:n aluetyöryhmä on koonnut lisäksi koulutusmateriaalin lippukunnan perustamisen tukemiseen. Malli saatiin Uudeltamaalta. Materiaali on suunnattu piireille ja piireissä erityisesti kasvuun ja lippukuntien tukeen orientoituneille ryhmille ja henkilöille (esim. lippukuntajaosto, alueohjaajat, lippukuntakummit). Materiaalin perusidea on uuden lippukunnan perustaminen piirin tukemana. Materiaalissa käydään vaihe vaiheelta läpi lippukunnan perustaminen ja tukitarpeet.

Materiaalin saat käyttöösi toiminta.partio.fi -sivuilta lippukunnan perustamisosiosta tai klikkaamalla tästä. Koulutus streemataan nettisivuille ohjaajakurssin yhteydessä (25.–27.10.2013), josta sen voi piirissä katsoa porukalla tai yksin tarpeen vaatiessa.4. ALUEOHJAAJAN PESTIKUVAUS JA TEHTÄVÄT ON PÄIVITETTY

Aluevaliokunta on käynyt keväästä asti keskustelua aluetyön tasalaatuisuuden varmistamisesta. Työn tuloksena valiokunta päätti uusista aluetyön tasalaatuisuuden mittareista sekä päivitti alueohjaajan tehtävät ja pestikuvauksen kokouksessaan 25.8. Uusien tavoitteiden ja tehtäväkuvausten jalkautus alkaa lokakuun ohjaajakurssilla.

Alueohjaajan pestikuvaus

Alueohjaaja on lippukunnan tukihenkilö sekä lippukunnan lähin kontakti piiriin ja keskusjärjestöön.
Alueohjaajan pestiin kuuluu lippukunnan tukeminen partion päämäärän toteuttamisessa

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Alueohjaamisen mittarit ja alueohjaajan tehtävät

 1. Alueohjaaja tukee
 • Minimi: Alueohjaaja tapaa lippukunnanjohtajan ainakin kerran vuodessa.
 • Hyvä: (lisäksi) Alueohjaaja käy tapaamisessa läpi LPKJ-kortin ja kehityskeskustelun.
 • Erinomainen: (lisäksi) Alueohjaaja käy LPKJ -kortin osalta palautekierroksen vuoden aikana.

Huom. Tapaamisella tarkoitetaan kasvotusten tai puhelimitse henkilökohtaisesti kontaktissa olemista. Ryhmämuotoinen aluetapaaminen on hyvää lisätukea.

2. Alueellisen yhteistyön rakentaminen

 • Minimi: Alueohjaaja tuntee alueensa lippukunnat ja tutustuu lippukuntien tilaan ja yhteistyömahdollisuuksiin tilastojen avulla. Alueohjaaja tarjoaa/järjestää kaksi kertaa vuodessa tilaisuuden yhteistyön rakentamiselle.
 • Hyvä: (lisäksi) Alueohjaaja käy läpi yhdessä lippukuntien kanssa pidemmän aikavälin kehitystarpeita, joita voidaan käyttää yhteistyön muotoina.
 • Erinomainen: (lisäksi) Alueohjaaja hyödyntää muita piirin toiminnanaloja yhteistyön rakentamisessa ja ylläpidossa.

Huom. Yhteistyön rakentaminen voi olla osa aluetapaamisen sisältöä. Alueohjaaja voi kutsua aluetapaamiseen esim. piirin koulutusohjaajan tai ohjelmaohjaajan tukemaan ikäkausitoiminnan kehittämistä. Tilastoja lippukuntien tueksi ovat mm. lippukuntaviisari ja partiopotentiaalitaulukot.

3. Alueohjaaja ohjaa

 • Minimi: Alueohjaaja seuraa lippukunnan tilaa ja partio-ohjelman toteutumista lippukunnassa säännöllisesti.
 • Hyvä: (lisäksi) Alueohjaaja kannustaa lippukuntaa arvioimaan omaa toimintaansa ja miettii yhdessä lippukunnan johtajiston kanssa ratkaisuja lippukunnan haasteisiin ja ongelmiin tarjoamalla esim. Kehittyvä lippukunta – työkalua avuksi.
 • Erinomainen: (lisäksi) Alueohjaaja tarjoaa ulkopuolisen näkökulman lippukuntaan ja erilaisia ratkaisuja lippukunnan toiminnan kehittämiseen. Apunaan ratkaisujen löytämisessä alueohjaaja tukeutuu myös muihin toiminnanaloihin.

Huom. Alueohjaaja saa kattavan tilannekuvan alueensa lippukunnista käymällä säännöllisesti läpi lippukuntien LPK-viisareita ja keskustelemalla lippukunnan johtajiston kanssa. Huomioita on hyvä jakaa myös piirin koulutus- ja ohjelmaohjaajille, jotta piiri osaa suunnata oikeaa tukea lippukunnille.5. ALUEOHJAAJILLE KOULUTUSTA

Alueohjaajakoulutus toteutetaan Riihimäellä 25.–27.10.2013 laajennettujen ja Explon yhteydessä.6. TIETOTUOTTEET ALUETYÖN TUKENA

Vuosittain uudet tietotuotteet ovat aluetyön käytössä huhti-toukokuun vaihteessa. LPK-viisari ja partiopotentiaali ovat useimmiten tuttuja tuotteita, mutta viisarien käyttöön olisi hyvä varata oma aikansa esimerkiksi alueryhmän kokouksesta. Kokouksessaan aluevaliokunta totesi, että on tärkeää kannustaa lippukuntia täyttämään vuosiselosteet vuosittain ja vuoden mittaan, näin varmistamme piirienkin tukien kohdistumisen oikeisiin asioihin. Toiminnan seuraamiseen lippukunnat voivat käyttää vuosiselosteen tukilomaketta, joka löytyy sivulta www.partio.fi/vuosiseloste. Kaikki SP:n tarjoamat tietotuotteet löytyvät sivulta www.partio.fi/tietoa.7. ALUEOHJAAJILLE TUKEA MYÖS NETISSÄ

Alueohjaajille ja lippukunnille löytyy runsaasti tietoa ja toimintavinkkejä osoitteessa toiminta.partio.fi.

Erityisesti aluetyön työkalupakkiin on kerätty hyödyllistä tietoa ja hyviä vinkkejä aluetyöhön niin alueohjaajien, lippukuntien kuin muidenkin aluetyöstä ja lippukuntien toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Sivuilta löytyy tukea esimerkiksi tilanteeseen, jossa olet perustamassa uutta lippukuntaa, pohdit kasvuasioita, haluat kehittää lippukunnan toimintaa tai kaipaat tukea omaan alueohjaajapestiisi. Työkalupakkia täydennetään ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin käyttäjiensä tarpeita. Jos sivuilta mielestäsi puuttuu jotain oleellista, otathan yhteyttä aluekoordinaattori Anna Evilään anna.evila@partio.fi8. ALUEVALIOKUNTA EHDOTETAAN MUUTETTAVAKSI LAAJENNETUKSI VALIOKUNNAKSI

Aluevaliokunnassa on käyty keväästä lähtien varsin perusteellisia keskusteluja aluetoiminnan johtamisen tehostamisen mahdollisuuksista keskusjärjestössä. Aluevaliokunta päätti keskustelujen jälkeen ehdottaa SP:n hallitukselle valiokunnan muuttamista laajennetuksi valiokunnaksi ja nykyistä aluetyöryhmän muuttamista edelleen aluevaliokunnaksi. Muutoksella tavoitellaan johtamisen tehostamista ja nopeampaa reagointia esimerkiksi muiden valiokuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä keskusjärjestötasolla.

Aluevaliokunnan päätöksessä painotettiin, että nykyinen hyvä keskusteluyhteys sekä yhdessä päättämisen ja tekemisen kulttuuri pitää säilyttää jatkossakin. Tämä onnistuu varmistamalla piirien kuuleminen valmisteltavista ja päätettävistä asioista sekä piirien aktiivisella osallistumisella laajennetun valiokunnan toimintaan. Aluevaliokuntalaisia ja muita piiriluottiksia kannustetaan hakeutumaan piiripestinsä luonnollisena jatkumona uuden aluevaliokunnan toimintaan. Paikkoja on vapaana, tervetuloa mukaan jakamaan laajaa tietotaitoa kaikkien hyväksi.9. SISUKOORDINAATIORYHMÄN KOKOONPANO JA KOKOUS

Sisutoiminnan kehittämiseen on päätetty perustaa koordinaatioryhmä, johon jokaisesta piiristä nimitetään yksi edustaja. Osa piireistä on jo ilmoittanut edustajansa, mutta muutamista tietoa vielä odotetaan. Koordinaatioryhmän tarkoituksena on luotsata sisutoimintaa piireissä valtakunnallisesti piirien yhteistyössä.

Jatkossa toimitaan SP:n ja piirien osalta sellaisella mallilla, jossa SP:n vastuulle jää sisujohtajapäivät ja koordinaatioryhmän kautta sisuasioiden kokonaisuuden kehittäminen ja yhteistyön edistäminen piirien kesken. Piirien vastuulla on sisuryhmien käynnistäminen ja sisujohtajakurssien järjestäminen esimerkiksi kiertävästi piirien kesken.

Sisutoiminnan koordinaatioryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran laajennettujen valiokuntien ja Explon yhteydessä 26.10.2013 Riihimäellä. Sisutoiminnan koordinaatioryhmän koollekutsujana toimii aluetyöryhmän sisuvastaava Jani ”Peltsi” Peltola, jani.peltola@partio.fi, 040 553 7119.10. ALUEVIESTI BLOGIIN JA ALVIN FACEBOOK-SIVU RYHMÄKSI

Alueviesti ilmestyy ensimmäistä kertaa blogissa. Muutoksen myötä kaikki julkaistut viestit on luettavissa helposti. Viestin ilmestymisestä lähetetään edelleenkin sähköpostiviesti.

ALVI Aluetyön Facebook-sivu muutetaan Facebook-ryhmäksi, joka sallii paremmin vuorovaikutteisen keskustelun. Sivu suljetaan, kun muutokset on tehty. Ryhmässä julkaistaan jatkossakin SP:n aluetyön kuulumisia. Ryhmäläiset voivat lisätä ryhmään jäseniä. Tervetuloa uuteen ryhmään, Aluetyö -Suomen Partiolaiset!